SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Anvendelse 

Nærværende salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende mellem Damifo A/S og ovenstående kunde, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale.

Damifo A/S’ medkontrahent, den værende kunde eller samarbejdspartneren (herefter nævnt ”kunden”) accepterer, at nærværende salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse forud for kundens eventuelle standardbetingelser.

Tilbud 

Tilbuddet er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, og er kun gældende for de i tilbuddet nævnte adresser.

Ordrer 

Kundens skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for Damifo A/S, når kunden har modtaget Damifo A/S skriftlige ordrebekræftelse.

Kontrakt & løbetid 

Efter indgåelse af aftale er priserne gældende i 6 måneder, eller til den enkelte entreprise er udført.

Priser & mængder

Prisen er fastsat ud fra den gældende prisliste på tidspunktet for afhentning eller levering.
Damifo A/S forbeholder sig retten til at regulere priserne i forhold til de løbende ændringer i markedet med 1 måneds varsel.

Bestilling sker til listepriser medmindre, andet er aftalt.

Jorden/affaldet afregnes i ton +-20kg i henhold til den leverede mængde.

Hvis der afregnes i ton, er det antallet af ton, der er gældende uanset m3 antallet.

Betalingsbetingelser

14 dage netto fra fakturadato medmindre andet er aftalt skriftligt.
Fakturering sker en gang ugentligt efter, der er foretaget vejning og kontrol af jorden/affaldet.

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes en morarente på 2 % pr. måned, dertil tillægges et rykkergebyr på 100 DKK for hver rykker, indtil betalingen sker.

Ved kundens manglende rettidige betaling er Damifo A/S berettiget til at ophæve aftalen med kunden.

Hvis kundens betalingsevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og inden leveringen, er Damifo A/S berettiget til at forlange kontant betaling.

Damifo A/S forbeholder sig retten til at kreditvurdere kunden, inden der modtages eller leveres produkter. Såfremt kunden ikke kan kreditgodkendes, bortfalder aftalen.

Som udgangspunkt skal kunden tilmeldes vores leverandørservice, hvor fakturabeløbet automatisk trækkes direkte fra kundens konto efter hver fakturering og de aftalte betalingsbetingelser.

Aflæsning & ansvar

Inden aflæsning skal der rettes henvendelse til vejeboden (ekspeditionen), som fører kontrol med alle indkomne læs. Alle læs vejes og fotodokumenteres på vægten. Det er kundens ansvar at give vejeboden (ekspeditionen) de korrekte oplysninger om jorden/affaldets oprindelsessted og forureningsgrad. Såfremt oplysningerne afviger fra læssets indhold, forbeholder Damifo A/S sig retten til at prøvetage jorden/affaldet på kundens regning samt klassificere jorden/affaldet til de faktiske forhold og i overensstemmelse med den gældende lovgivning for kundens regning.

Hvis der aflæsses ulovligt jord/affald eller jord/affald, der ikke er i overensstemmelse med Damifo A/S’ gældende miljøgodkendelse, skal dette uden unødig forsinkelse, fjernes af kunden omgående uden omkostninger for Damifo A/S.

Ved levering af jord/affald, dokumenteret jord/affald, analyseret af et godkendt laboratorium skal der vedlægges analyser, samt eventuelle anvisninger fra kommunen, som sagen vedrører.
Ved modtagelse af x-jord til kartering udtager Damifo A/S jordprøver til analyse som udføres af et godkendt laboratorium. Derefter bortskaffes jorden hos godkendte modtageanlæg.

Der foretages løbende kontrolanalyser fra Damifo A/S’ miljøcenter af alt tilkørt jord, der i forvejen er dokumenteret af kunden. Hvis jorden ikke stemmer overens med kundens analyser og informationer herom, forbeholder Damifo A/S sig retten til at få dækket eventuelle meromkostninger af kunden.

Ved aflæsning er det kundens ansvar, at alle relevante oplysninger om jorden/affaldet er korrekte, og at oplysninger gives i rimelig tid.

Damifo A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller fejlagtig leverance af grus samt genbrugsmaterialer. Dette er til enhver tid et forhold mellem vognmanden og kunden.

Damifo A/S er kun ansvarlig for skader, hvis det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Damifo A/S. Damifo A/S er aldrig ansvarlig for tab, der overstiger leverancens fakturerede pris.

Reklamationsret 

Inden læsning/aflæsning skal kunden sikre sig at følge-/vejesedlens angivelser, er i overensstemmelse med bestillingen, samt under læsningen/aflæsningen foretager visuel kontrol af det leverede.
Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at kunden er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har kunden fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

Reklamation fra kunden berettiger hverken helt eller delvist kundens tilbageholdelse af betaling.
I forbindelse med aflæsning af jord/affald hos Damifo A/S skal kunden sikre sig, at jorden/affaldet er indvejet korrekt. Når kunden har vejet ud og forlader miljøcenteret, vil der blive faktureret efter det, der fremgår af vejesedlen. Der er herefter ingen reklamationsret.

Generelt 

Desuden gælder de almindelige betingelser for AB92.