Affaldstyper

Hos Damifo går vi ind for bæredygtigt genbrug, og vi arbejder med genbrug af alle tænkelige byggematerialer. Herunder har vi samlet nogle fakta omkring de mest almindelige produkter, vi modtager på pladsen, samt deres muligheder for genbrug eller genanvendelse.

Asfalt

Asfalt kan typisk indgå i nye veje efter en mekanisk findeling, hvorefter det kan bruges som erstatning for stabilgrus. Asfalt er altså udmærket til genbrug.

Blandet affald

Blandet affald, som ikke kan skilles fra hinanden, kan desværre ikke genbruges. Derfor skal byggeaffaldet afleveres på byggepladsen i containeren.

Beton

Beton består af cement, sand, sten og genanvendes ved nedknusning. Betonen bruges i alt fra små konstruktioner som mindre huse og trapper til store dæmninger og lange broer.

Bioaske/forbrændingsslagge

 • De fleste næringsstoffer fra biomassen findes i asken, og det er derfor en oplagt måde at genanvende næringsstofferne ved at sprede dem ud.
 • Man skal være opmærksom på, at man ikke spreder for meget aske ud i et givet område, da det kan føre til svidning eller tungmetalophobning.
 • Du kan se mere om bioaske her.

Gasbeton (letbeton/porebeton)

 • Gasbeton er produceret af kalk, vand og sand. Det har en høj isoleringsevne, da materialet er luftfyldt.
 • Det kaldes også letbeton eller porebeton – som i dag er den mest almindelige betegnelse i handelen.
 • Det er et ganske rent produkt og derfor velegnet til genbrug i knust tilstand. Det er populært i nybyggerier da det kan tilpasses uden brug af specialværktøj direkte på pladsen. Det betyder også, at der kommer byggeaffald med porebeton fra næsten hver eneste byggeplads i Danmark.
 • Materialet er desuden populært på grund af dets brandhæmmende egenskaber samt evne til at beskytte mod råd i konstruktionen.
 • Hvis man ser bort fra den energi, der skal bruges for at omdanne kridtet til kalk, så er det et naturligt byggemateriale.
 • Porebeton bliver brugt over alt i ny byggerier. Ydervægge bliver ofte lavet af helisolerende massive blokke i porebeton. Blokkene som H+H er førende inden for i Danmark kan formgives helt som man ønsker, og da blokken både er ydermur, indermur og isolering, så bliver der færre arbejdsgange på pladsen hvilket er med til at nedbringe byggeomkostningerne for nybyggeri.
 • Alternativt kan porebeton bruges som færdige elementer, der sættes på plads med en kran på fundamentet, hvor der efterfølgende skalmures foran.
 • Hos DAMIFO fokuserer vi meget på porebeton og forbereder os allerede nu på den stærkt øgede mængde af genbrugsmaterialer vi forventer. Hvis vi bruger tid på at finde innovative løsninger på genbrug af porebeton, så har vi hjulpet med at reducere et fremtidigt problem.

Gips

 • Gips affald kommer typisk fra nyere bygninger, der bliver moderniseret eller nedrevet.
 • Gips er meget populært til opbygning af indvendige vægge.
 • Det kan genbruges, hvis det er tørt, også selvom det indeholder skruer, tapet og glasvæv.
 • Gips består for en stor del af kalk, der kan bruges til mange andre formål, men hvis det bliver vådt under nedrivningen, så mindsker det genanvendeligheden.
 • Vi anbefaler derfor, at man anvender en lukket container til gipsaffaldet.
 • Gipspladerne bliver pulveriseret og fremmedlegemer bliver sorteret fra. Gipspulveret er derefter klar til endnu en gang at blive til gips eller til brug i cementproduktion.

Have- og parkaffald, træstød og rødder

 • Ukrudt, rødder, stød, blade, blomster, buske, hækafklip, græs og grene er de typiske materialer i denne kategori.
 • Disse køres til formuldning, så de kan blive genbrugt som havegødning i offentlige eller private haver.
 • Den grove fraktion af rødder, stød og store grene bliver typisk anvendt til energiproduktion til fjernvarme.

Karteringsjord

 • Karteringsjord er den jord, der skal opbevares i en kortere periode, f.eks. mens der bliver nedlagt nye fjernevarmerør i en vej eller andre udgravninger, man forventer at dække til igen.
 • Det kan også være i forbindelse med byggeri, hvor man ønsker at få jorden analyseret med henblik på at få undersøgt om jorden er forurenet. Herefter vil jorden så blive transporteret til en location, hvor det kan nyttiggøres.
 • Betegnelsen karteringsjord dækker kun ikke-forurenet jord.

Tegl

 • Tegl bliver ofte kategoriseret som ”blandet affald”, men det mener vi er forkert.
 • Der er så mange forskellige ting tegl kan bruges til, at der bør gøres en indsats for at sortere disse fra, så de kan modtage særskilt.
 • Vi arbejder i øjeblikket på at genbruge en stor del af tegl, således at det efter sortering og oprensning kan genbruges direkte igen, som hele mursten i nyt byggeri eller til reparation af ældre byggeri.
 • Kontakt os gerne for nærmere information om de forskellige typer af tegl og mulighederne for genbrug.

Rent træ (A1)

 • Rent træ kommer typisk fra virksomheder, der bruger træ til at beskytte eller opbevare produkter. Mange virksomheder bruger paller, engangspaller og maskinkasser i den daglige produktion og distribution. Dette træ er som regel 100 % rent ubehandlet træ og kan genanvendes på flere forskellige måder, alt efter standen.
 • I begrænset omfang forekommer der også ubehandlet træ fra nedrivninger.
 • Fra nedrivninger vil træet ofte indeholde små mængder søm, skruer og metalbeslag (f.eks. fra døre), men må stadig gerne genanvendes.
 • Dog må træet i kategorien A1 ikke genbruges, hvis det indeholder lak, farve og limrester

Malet træ (A2)

 • A2 træ dækker en bred vifte af træ. På genbrugspladsen kendt som ”blandet træ”, der kategoriseres som ”brændbart”. Det kan være køkkenelementer, møbler, paller, nedbrydningstømmer (hvis det er rent), spånplade, MDF, OSB, samt forskellige former for krydsfiner.
 • Det kan også være emballage træ som ved A1, men i denne kategori må de gerne være malede mm.
 • De krav, der stilles til A2 træ er, at det skal være frit for skimmel, mug og råd. Det betyder typisk, at fugtighedsprocenten ikke må være over 30 %.
 • Træet må gerne indeholde små metaldele såsom skruer, søm og beslag.
 • Træet skal opbevares i en container, så forurening med jord undgås.

Trykimprægneret (kreosotbehandlet) træ (A3)

 • Træ der er trykimprægneret i kategorien A4 har ofte være anvendt udendørs, typisk i stolper, der har været nedgravet, læhegn og bjælker af forskellig art.
 • Når der bliver fundet træ af typen A4 på en plads, så er det vigtigt, at det bliver opbevaret i containere eller på det der hedder befæstet areal (areal med en overflade af f.eks. sten eller asfalt), hvor der ikke kommer jord på træet.
 • På nuværende tidspunkt, findes der ikke nogen ideel måde at genanvende trykimprægneret træ A4 på. Meget af det er fra en tid, hvor man anvendte kemikalier der var meget effektive, men også meget giftige.
 • Den bedste løsning er i øjeblikket at brænde dem af under kontrollerede forhold, så man kan udnytte den procesvarme, der opstår. Denne energi anvendes typisk til opvarmning af fjernevarmevand eller direkte til strømproduktion.
 • Der er nogle typer af træ, der egentligt ligner A4 træ i beskrivelsen, men som alligevel skal håndteres anderledes. Som eksempel kan nævnes: jernbanesvæller (der blev imprægneret ved at ligge nedsænket i varme tjæresøer, så de blev mættet af tjære), bolværk fra havne, kreosotbehandlet træ (der ofte lugter skarpt af tjære), el-master og bundgarnspæle.
 • Der kan være andre eksempler, så kontakt os gerne for nærmere information om træ af typen A4.